Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Kongre Bildiri Başvuruları

Kongremizde sözlü veya poster şeklinde bildiri sunumları yapılacaktır. Gönderilen tüm özetler Bilimsel Komite ve “değerlendirme hakemleri/peer reviewer tarafından belirlenecektir. Özgünlük, uygun çalışma metodolojisi ve yazılım kuralları kriterleri açısından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler kongre sekreteryası tarafından yazarlara e-postayla bildirilecektir.

Bildiriler 10 Mayıs 2020 tarihine kadar kliniktoksikolojikongresi.com. adresinden ilgili formlar doldurularak gönderilmelidir. Sözel sunumlar için belirlenen süre, 5 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 7 dakikadır. Poster sunumları elektronik poster olarak sunulacaktır Bilimsel kurul tarafından kabul edilen bildiriler kongre özet kitabında tam metin olarak basılacaktır.

Özet Yazım Kuralları

1. Özetler, Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, 2 satır aralığında yazılmalıdır.
2. Bildiri özeti: Bildirinin Başlığı, Yazarlar ve Kurumları, Giriş/Amaç – Yöntem – Bulgular – Tartışma ve Sonuç başlıklarını içermelidir.
3. Özet başlığı hariç toplam kelime sayısı 300 kelimeyi geçmemelidir.
4. İletişimden sorumlu sunumu yapacak yazar belirtilerek e-posta adresi belirtilmelidir.