Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Kongre Bildiri Başvuruları

Kongremizde sözlü veya poster şeklinde bildiri sunumları yapılacaktır. Gönderilen tüm özetler Bilimsel Komite ve “değerlendirme hakemleri/peer reviewer tarafından belirlenecektir. Özgünlük, uygun çalışma metodolojisi ve yazılım kuralları kriterleri açısından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler kongre sekreteryası tarafından yazarlara e-postayla bildirilecektir.

Bildiriler 10 Mayıs 2019 tarihine kadar kliniktoksikolojikongresi.com. adresinden ilgili formlar doldurularak gönderilmelidir. Sözel sunumlar için belirlenen süre, 5 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 7 dakikadır. Poster sunumları elektronik poster olarak sunulacaktır. Bilimsel kurul tarafından kabul edilen bildiriler kongre özet kitabında tam metin olarak basılacaktır. 7

Özet Yazım Kuralları

1. Özetler, Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, 2 satır aralığında yazılmalıdır.
2. Bildiri özeti: Bildirinin Başlığı, Yazarlar ve Kurumları, Giriş/Amaç – Yöntem – Bulgular – Tartışma ve Sonuç başlıklarını içermelidir.
3. Özet başlığı hariç toplam kelime sayısı 300 kelimeyi geçmemelidir.
4. İletişimden sorumlu sunumu yapacak yazar belirtilerek e-posta adresi belirtilmelidir.